خدمات

  • تولید و فروش سنگ های ساختمانی و سنگ های تزئینی
  • طراحی, اجرا و ساخت پروزه های ساختمانی بصورت مدیریت یا پیمان مدیریت و یا بصورت سرمایه گذاری
  • طراحی و مشاوره
  • صادرات محصولات به خارج از کشور