سرویس دستشویی سنگی KD53

سرویس دستشویی سنگی  KD53 #1سرویس دستشویی سنگی  KD53 #2سرویس دستشویی سنگی  KD53 #3سرویس دستشویی سنگی  KD53 #4سرویس دستشویی سنگی  KD53 #5

اجرای سرویس دستشویی سنگی از سنگ تراورتن شکلاتی تجره با نوارهای مرمر پرتغالی مشهد.( رویال فلکس )