سرویس دستشویی سنگی KD54

سرویس دستشویی سنگی  KD54 #1سرویس دستشویی سنگی  KD54 #2سرویس دستشویی سنگی  KD54 #3سرویس دستشویی سنگی  KD54 #4سرویس دستشویی سنگی  KD54 #5

اجرای سرویس دستشویی سنگی از سنگ تراورتن شکلاتی تجره با نوارهای مرمر پرتغالی مشهد.( رویال فلکس )