دستشویی ایستاده سنگی KD10

دستشویی ایستاده سنگی  KD10 #1دستشویی ایستاده سنگی  KD10 #2

دستشویی از سنگ تراورتن کرم روشن  حاجی آباد.

(طرح: رحیم آقامحمدی )