سرویس حمام سنگی KD6

سرویس حمام سنگی  KD6 #1سرویس حمام سنگی  KD6 #2سرویس حمام سنگی  KD6 #3سرویس حمام سنگی  KD6 #4سرویس حمام سنگی  KD6 #5

 این سرویس از  سنگ مرمر با  ترکیب تراورتن بی موج قهو ه های استفاده شده است .( آرشیتکت: رحیم آقامحمدی )