دیوار دکوری با سنگ مرمر (بوک مچ) KD3

دیوار دکوری با سنگ مرمر (بوک مچ)  KD3 #1

جدا سازی فضای داخلی با تابلو های سنگ مرمر سبز نقده که به روش بوک مچ کار شده است. (آرشیتکت: رحیم آقامحمدی )