تیشه دستی معمولی

اجرای تیشه دستی معمولی در قالب کارهای عمومی و همواره بصورت روتین تولید موجود می باشد.