سنگ چینی سفید ویتنام GT5

سنگ چینی سفید ویتنام  GT5 #1سنگ چینی سفید ویتنام  GT5 #2سنگ چینی سفید ویتنام  GT5 #3سنگ چینی سفید ویتنام  GT5 #4سنگ چینی سفید ویتنام  GT5 #5

افتخار داریم  مجموعه ای هستیم که اقدام به تولید و فرآوری سنگ های قیچی و گیوتین در قالب کارهای سنگ دکوری نموده ایم.این مجموعه شامل انواع گیوتین از جنس سنگ چینی سفید ویتنام است که در ابعاد وسایزهای مختلف می باشد.

                                       1سانت طولی

                                       2سانت طولی

                                       3سانت طولی

                                       4سانت طولی

                                       5سانت طولی

                               6سانت طولی

                                       7سانت طولی

                                       8 سانت طولی

ابعادبالا و سایر سایزها بصورت سفارشی قابل تولید است.