تابلو دکوری مرمر چوبی (بوک مچ) KD61

تابلو دکوری مرمر چوبی (بوک مچ)  KD61 #1

تابلو دکوری مرمر چوبی بی موج که بصورت بوک مچ اجرا شده است.