تیشه ماشینی

تیشه ماشینی #1تیشه ماشینی #2تیشه ماشینی #3تیشه ماشینی #4تیشه ماشینی #5
اجرای تیشه ماشینی در قالب کارهای عمومی و همواره بصورت روتین تولید موجود می باشد.