دیوار دکوری KD19

دیوار دکوری  KD19 #1دیوار دکوری  KD19 #2

دیوار دکوری راهروی ورودی استخر از جنس سنگ لایمستون طرح چوب با نورپردازی LED. .(آرشیتکت: رحیم آقامحمدی )